Alleen nog in de Grote Kerk zijn de prachtige Bijbelse kunstwerken van meester-schilder Ewout van Delft te bewonderen. Hij schilderde ze in de jaren 1561 en 1562 aan de gewelven. Nergens anders zijn ze zo mooi en vrij te bewonderen als in de Grote Kerk in Harderwijk.
Voor renovatie en onderhoud van de kerk heeft de overheid  in de vorm van subsidies een belangrijke bijdrage geleverd.  Maar er blijft ook een enorm bedrag over, dat op andere manieren bijeen moet worden gebracht. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk zet zich hiervoor in. De laatste jaren is het ons gelukt elk jaar € 10.000,= beschikbaar te stellen voor de huidige restauratiewerkzaamheden. Via onze website zullen we u op de hoogte houden van die werkzaamheden. U kun natuurlijk ook onze Facebook-pagina raadplegen. Gebruik daarvoor de knop onderaan deze pagina.
Wilt u de stichting ondersteunen met een gift dan kan dat op de volgende manieren:

- Door middel van een jaarlijkse donatie van minimaal € 20,= als donateur. Bij voorkeur door het afgeven van een machtiging tot automatische
   incasso. Als u dat niet wilt dan sturen wij u elk jaar een betalingsopdracht. Om kosten te besparen ontvangt u geen echte acceptgiro.
   In beide gevallen ontvangt u van ons elk jaar onze  nieuwsbrief. Wilt u zich aanmelden als donateur.  Klik dan hier

- Een eenmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom. U kunt daarvoor een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer bij de Rabobank.
  NL07RABO0373714254 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote kerk Harderwijk.

Onze stichting is geregistreerd in het ANBI-register. Dat betekent dat uw gift, eventueel rekening houdend met drempelbedrag, aftrekbaar is voor de belasting.

Er zijn echter ook nog andere mogelijkheden om onze stichting een schenking te doen.

- Het officieel vastleggen van een periodieke gift aan de stichting. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.
  Uw moet bv vastleggen dat u minimaal 5 jaar een  bepaald bedrag schenkt aan onze stichting. Op de website van de belastingdienst is
  hiervoor een formulier aanwezig. U kunt daar ook de verdere voorwaarden lezen. Voor het beschikbaar komen van het formulier  klik dan hier
 Het verschil met een normale gift is dat u deze altijd mag aftrekken van de belasting. Het drempelbedrag is niet van toepassing.

- Toewijzing van een legaat in uw testament. U laat in uw testament opnemen welk bedrag uw na uw overlijden wilt schenken aan onze stichting.
   De schenking is vrij van erfbelasting. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41041669
   De officiële naam is Stichting Vrienden van de Grote Kerk Harderwijk